Hitta Fysioterapeut

Vill du ha hjälp att hitta Fysioterapeut?

Vi hjälper dig att hitta fysioterapeut nära dig. Under en behandling hos fysioterapeut så ingår både undersökning och behandling med syfte att bedöma, rehabilitera, förebygga eller att lindra skador.

Dessa gäller främst de som finns i rörelse- och stödjeorganen d.v.s i muskler, leder, skelett och nerver.

Hitta fysioterapeut nära dig.
Hos manuellaterapier.se får du hjälp att hitta fysioterapeut i närheten av där du bor. Samtliga fysioterapeuter är utbildade och med legitimering hos socialstyrelsen.

En fysioterapeut kan arbeta med klienter på förenings- , -organisations-, grupp- eller individnivå. En fysioterapeut kan också arbeta som egen företagare eller som anställd hos kommun, landsting, företag eller förening.

Samtliga fysioterapeuter som du finner här på manuellaterapier.se har relevant yrkesutbildning och erfarenhet. Här nedan så får du hjälp att hitta fysioterapeut nära dig.

Om fysioterapi

I Sverige så har sjukgymnastiken och sjukgymnaster funnits ändå sedan 1800-talets början. Den svenska gymnastikens fader Per Henrik Ling grundade 1813 Kungliga Gymnastiska Institutet (CGI) som var en statlig institution som utbildade sjukgymnaster.

Under denna tid så kallades sjukgymnastiken även för mekanisk medicin och det ansågs även att den kunde boka inre kroppsliga problem. De svenska sjukgymnasterna var under denna tid uteslutande män från samhällets övre sociala skikt, ofta officerare, där de även ofta hade en ytterligare titel som gymnastikdirektör.

Under 1864 så startades Sveriges första sjukgymnastikutbildning för kvinnor. Detta ledde på sikt dock till en statussänkning inom yrket som fram till på 1930-talet helt dominerades av kvinnor och titeln sjukgymnast ansågs inte heller ha någon vetenskaplig tyngd p.g.a detta.

1934 beslutade dock den svenska riksdagen att yrket skulle splittras upp i två olika grenar: sjukgymnastik och gymnastik för friska. Utbildningen fortsatte dock att drivas i CGI:s regi men med kontroll av det Karolinska Institutet i Stockholm.

För att man under tiden ens skulle ha möjligheten att kunna utbilda sig till gymnastiklärare så var man även tvungen at ha en gymnasieexamen medan det fortsatt bara krävdes en grundskoleutbildning för att kunna utbilda sig till sjukgymnast.

Detta uppdelning ledde enbart till en än större könsuppdelning där resultatet blev att männen blev gymnastiklärare och där de även fick behålla titeln gymnastikdirektör. Kvinnorna utbildade sig fortsatt till sjukgymnaster.

Det var först drygt 30 år senare, på 1960-talet, som männen återigen började att utbilda sig till sjukgymnaster och vi började att få en mera jämn könsfördelning i yrket.

Fysioterapin som behandlingsmetod har förändrats mycket under åren som har gått, är det ändå en annan manuell terapi som du önskar behandling inom eller kanske som ett komplement till fysioterapin?

I sådana fall så får du hjälp att hitta massör, naprapat, kiropraktör, akupunktör eller osteopat här på manuellaterapier.se

1977 återfick hur som helst utbildningen till sjukgymnast högskolestatus och fr.o.m 1:a januari 2014 så byttes yrkestiteln sjukgymnast ut till den nya titeln, fysioterapeut.

Detta för att det inte ska vara fokus på det sjuka hos en patient utan att fokuset istället ska ligga på ett s.k salutogent perspektiv på hälsa, d.v.s att få patienten frisk.

En ytterligare anledning till att yrkestiteln ändrades är att titeln fysioterapeut (Physio therapist på Engelska)  är yrkets namn även i många andra delar av världen och att det underlättar att det heter likadant världen över.

Fysioterapeut är vidare en yrkestitel som även är skyddad i lag och får bara användas av de som har legitimerats av socialstyrelsen.